Prin procedee mixte de obținere a cuvintelor se înțelege folosirea în același timp a cel puțin două modalități de formare a cuvintelor. Din combinarea procedeelor principale sau secundare, enumerate la mijloace de îmbogățire a vocabularului, putem avea următoarele situații de obținere a cuvintelor:

Sufixare și prefixare

conlocuitor con- + locui + -tor
consătean con- + sat + -ean
compătimitor com- + pătimi + -tor
demâncare de- +mânca + -re
denisipator de- + nisip + -ator
deochetură de- + ochi + -ătură
denucleariza de(s)- + nuclear + -iza
descăpățâna des- + căpățân + -a
destrăma de- + străm + -ă
dezaprobativ dez- + aprobat + -iv
îmbelșuga îm- + belșug + -a
îmblăni îm- + blăn + -i
îmblânzi îm- + blânz + -i
îmbogăți îm- + bogăț + -i
îmboldi îm- + bold + -i
îmbrobodi îm- + brobod + -i
îmbuna îm- + bun + -a
împăciui îm- + păci + -ui
împăduri îm- + pădur + -i
împăna îm- + păn + -a
împărtăși îm- + părtăș + -i
împerechea îm- + pereche + -a
împietri îm- + pietr + -i
împleti îm- + plet + -i
împodobi îm- + podob + -i
împrăștia îm- + prăști + -a
împrieteni îm- + prieten + -i
îndigui în- + dig + -ui
înduioșa în- + duioș + -a
îndulci în- + dulc + -i
îndrăgosti în- + drăgost + -i
înverzi în- + verz + -i
neascultător ne- + asculta +ător
neidentificabil ne- + identifica + -bil
nemărginire ne- + mărgini + -re
neputincios ne- + putință + -ios
nerabdător ne- rabda + -ător
preacuvios prea- + cuv(eni) + -os
prealuminat prea- + lumina+ -at
preadolescentin pre- + adolescent + -in
precumpănitor pre- + cumpăni + -tor
prefăcătorie pre- + făcător + -ie
răscroială răs- + croi + -eală
readucător re- + aduce + -ător
recâștigător re- + câștiga + -ător
străbătător stră- + bate + -ător
străfulgerare stră- + fulgera + -re
strămoșesc stră- + moș + -esc
străveziu stră- + vedea + -iu

Derivare și compunere

antonpannesc Anton + Pann + -esc
camilpetrescian Camil + Petrescu + -ian
încolona prep. în + coloană + -a
încorseta prep. în + corset + -a
întâmpina prep. în + tâmpină + -a
julvernian Jules + Verne + -ian
multimilenaritate multi+ milenar + -itate
mărinimie mare + inimă + -ie
motomecanizator moto + mecaniza + -tor
navomodelism navă + model + -ism
răsalatăieri răs + alaltă + -ieri

Derivare regresivă și sufixare

aerodinamism aerodinamic > aerodinam + -ism
crezământ crede > crezi > crez + ământ
furnizare furnizor > furniz + -are
gelozi gelozie > geloz +i
hârjoană hârjoni > hârjon + -ă
pâră pârî > pâr + -ă
portuleț purta > port + -uleț
prelimina preliminar > prelimin + -a
ruginiu rugină > rugin + -iu
selecta selector > select + -a
tăgadă tăgădui > tăgad + -ă

Trunchiere și afixare

  • circă < circumscripție – umscripție + ă

Reduplicare și afixare

  • tutui < tu + tu + -ui

Compunere și schimbarea valorii gramaticale

Compunere și abreviere

  • inițialele unor cuvinte: BNR (Banca Națională a României), SRI (Serviciul Român de Informații), RATB (Regia Autonomă de Transport București)
  • inițiale și trunchieri: TAROM (Transporturile Aeriene Române)
  • inițiale și cuvinte: aragaz (Astra Română + gaz)
  • trunchieri și cuvinte întregi: Apemin (ape + minerale), Competrol (Companie + petrol), Romgaz (România + gaz), gostat (gospodărire de stat)
  • compunere de trunchieri: aprozar (aprovizionare + zarzavaturi), plafar (plante + farmaceutice), aprolacta (aprovizioanre + produse lactate), comaliment (comerț + alimentar), navrom (navigația + română), Elba (electro + Banat), Oltcit (Oltenia + Citroën)

 

 

Închide meniul