Derivarea cu prefixe constă în adăugarea unor prefixe lexicale înaintea cuvântului de bază.

Derivarea cu prefixe nu este atât de bogată precum derivarea cu sufixe, numărul prefixelor fiind mult  mai mic decât cel al prefixelor.

Unele prefixe se aseamănă cu prepozițiile (prefixul de- ca în dejuca, prefixul în- ca în înălbi), dar și cu elementele de compunere savantă (prefixul ante- și prefixul anti- din antecalculație, antiatom).

Derivatele formate cu ajutorul prefixelor se împart în funcție de partea de vorbire creată după adăugarea prefixului. Astfel putem avea:

Substantive

 • ante-: antebraț, antecalculație, antemăsurătoare, anteport, antetitlu
 • anti-: antiatom, anticentru, antiton
 • con-: concetățean, confrate, conlocuitor, consătean, consens
 • contra-: contrabaraj, contracandidat, contralovitură, contraotravă, contrapiuliță
 • de-: deîmpărțit, deînmulțit, demers, demâncare, demâncat, deochi, derâdere
 • des-/ dez-: desfrâu, dezgust, dezinfestare, deznădejde, deznodământ
 • între-: întredeschizătură
 • hiper-: hipercorectitudine
 • ne-: neadevăr, neajutorare, neamestec, neascultare, neatenție, nedreptate, neîncredere, neîndemânare, neîndurare, nelămurire, nenărăvie, neminte, neprieten, neomenie, netrai
 • post-: postcalcul
 • pre-: preabataj, precuvântare, preîntâmpinare, prepotrivire, preziuă
 • răs-/ răz-: răscruce, răscumpărare, răspas, răsputere, răstălmăcire, răstimp, răzbunic
 • re-: realipire, reambalare, rearbitrare, rechemare, recitire, redeșteptare, revenire
 • stră-: străbun, străbunic, strămoș, strănepot, străromân

Adjective

 • a-: apoetic, amănunt
 • anti-: anticanonic, antichimic, anticorosiv, antijunimist, antimuncitoresc, antipopular, antirăzboinic, antiregalist, antiunionist
 • de-: deosebit, deverbal, desăvârșit
 • des-/ dez-: descreierat, dezlocuit
 • extra-: extracontabil, extracorporal, extraurban
 • hiper-: hiperemotiv
 • ne-: neabătut, neadevărat, nearticulat, neascultător, neatent, nebănuit, necăsătorit, necioplit, neconformist, necurat, nefericit, neiertător, neîncrezător, neîndemânatic, neîndoielnic, neîndestulător, nelămurit, nelimitat, nemilos, neobosit, nevăzut
 • post-: posteminescian
 • pre-: preimperialist, prelatin, premonopolist, prerevoluționar, presocialist
 • răz-: răzbucuros
 • stră-: străvechi

Verbe

 • a-: alipi, aține, asfinți, amesteca, astâmpăra, acoperi, aluneca; alina, amorți, amuți, asurzi; amâna, atârna
 • com-/ con-: combate, compătimi, complăcea, conlucra, conlocui, consfătui
 • de-: decădea, decurge, degaza, deseca
 • de(s)-/ dez-: denichela, descumpăni, desfereca, desigila, despironi, desprinde, dezbobina, dezmânia, dezrobi, dezrăsuci, dezumfla
 • des-/ dez-: deschinga, descifra, descâlci, descheia, descoase, descoji, descolăci, descompune, descrește, descurca, desfereca, desființa, desfoia, desfrunzi, desfunda, destrăma, deshuma, despături, despodobi, despotcovi, despovăra, desprejmui, despresura, desprimăvăra, desprinde, despriponi, desproprietări, destăinui, destupa, desțeleni, desublimare, desulfitare, deszăpezi, deszăvorî, deșela, desena, dezamăgi, dezangajare, dezbăiera, dezbina, dezbrobodi, dezechipa, dezgoli, dezgrădi, dezgropa, dezgusta, dezice, dezinforma, dezlănțui, dezlipi, dezlâna, dezminți, dezmânia, dezmorți, dezmoșteni, deznădăjdui, deznoda, dezobișnuit, dezrădăcina, dezrăsuci, dezrobi, dezumfla, dezvălui, dezvăța, dezveli, dezvinovăți, dezvinui
 • în-/ (in-): încolți, înflori, înfrunzi, înmuia; îmbătrâni, îmbrățișa, îmbujora, încleșta, încolăci, înfăptui, înfățișa, îngălbeni, îngrășa, înmâna, înnopta, împături, împerechea, însera, înșira, întârzia
 • îm-/ în-: îmbâcsi, împuți, înalbăstri, înălbi, încrede, îngâmfa, îngurlui, înființa, înflăcăra, înlăcrima, înlemni, înmănunchea, înmlădia, înmuia, întări, întrece
 • între-: întrețese, întredeschide, întrerupe, întreține, întrevedea, întrezări
 • pre-: precovârși, precurma, precuvânta, preînnoi, preîntâmpina, premerge, prenota
 • ră(s)-/ răz-: răscoace, răscrăcăna, răscroi, răscula, răscumpăra, răsface, răsfierbe, răsfira, răsfoi, răsfrânge, răstălmăci, răsturna, răsuci, răzbate, războteza, răzda, răzgândi, răzjudeca
 • re-: readuce, realipi, reambala, reaminti, rearbitra, rechema, reciti, recântări, recâștiga, recuceri, redescoperi, redeștepta, reface, reverifica, relua
 • stră-: străbate, străfulgera, străluci, strămuta, strătăia, străvedea
 • ză-: zăgrăi, zăuita

Adverbe derivate

 • a-: acasă, ades, afund, alături, alene, anume, arar
 • de-: deasupra, decât, deloc, demult, departe, deplin, deseară, desigur, devale, devreme
 • în-: înadins, înapoi, încolo, îndestul, întocmai
 • răs-: răspoimâine
Închide meniul